Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Balák stroje Tišnov bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Chceme, abyste se při návštěvě
našich webových stránek cítili bezpečně. Při zpracování vašich osobních údajů je ochrana vašeho soukromí
naším důležitým cílem.

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se všemi národními a mezinárodními předpisy, obzvláště s
obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

I. Kdo nese odpovědnost za zpracování mých osobních údajů a na koho se mohu obrátit s případnými dotazy?

Odpovědnou osobou je:
Balák stroje Tišnov, s.r.o.
IČ: 086 69 414,
se sídlem Červený mlýn 380, 666 01 Tišnov,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114673
Telefon: + 420 732 384 845
E-mail: balak@balak-stroje.cz

II. Které údaje a zdroje údajů využíváme?

Obecně

Zpracováváme osobní údaje získané v rámci naší obchodní činnosti. Pokud je to nutné z důvodu poskytování našich služeb, zpracováváme také osobní údaje legálně získané z veřejných zdrojů (např. registr dlužníků, katastr nemovitostí, živnostenské a profesní rejstříky, média a internet) nebo údaje poskytnuté stranami k tomu oprávněnými.

Ostatní osobní údaje využíváme pouze v případě, že nám je poskytnete v podobě kontaktního formuláře, průzkumu, registrace na událost či soutěž nebo z důvodu plnění smlouvy, a to pouze v rozsahu, který umožňuje zákon.

Pojmem osobní údaje se rozumí veškeré informace týkající se osobních či majetkových poměrů identifikované či identifikovatelné fyzické osoby (subjekt údajů). Nehraje roli, zda lze subjekt údajů identifikovat přímo, či nepřímo.

Příklady údajů, které shromažďujeme:

 • Identifikační a kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další kontaktní informace, pohlaví, rodinný stav, datum a místo narození, národnost)
 • Ověřovací informace (např. váš podpis)
 • Daňové údaje (např. DIČ)
 • Údaje týkající se objednávky
 • Údaje vztahující se k plnění smluvních závazků

Internetové stránky

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů souvisejících se společností Balák stroje Tišnov nebo si přejete uplatnit svá práva jakožto subjektu údajů, kontaktujte prosím našeho pracovníka pro ochranu údajů e-mailem na adrese balak@balak-stroje.cz (viz také sekce 1).

Těmito údaji mohou být na příklad:

 • Informace o typu a verzi prohlížeče uživatele
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetového připojení uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas vstupu na stránky
 • Webové stránky, ze kterých uživatel vstoupil na naši internetovou stránku
 • Webové stránky navštívené z naší webové stránky

Logy

Logy se používají pro zaznamenání IP adres a dalších údajů spjatých s konkrétním uživatelem. Tyto údaje nejsou shromažďovány spolu s ostatními osobními údaji uživatele.

Náš systém shromažďuje IP adresy z důvodu zajištění, že naše webové stránky budou na uživatelově počítači plně funkční. Tyto údaje se také využívají k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů (= účel zpracování údajů).

V souladu s GDPR jsou tyto zájmy klasifikované jako oprávněné zájmy společnosti Balák stroje Tišnov na zpracování osobních údajů. Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Soubory Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.

Cookies shromažďuje skript společnosti Google Inc., který je umístěn ve zdrojovém kódu našich webových stránek. Vaše cookies tak předáme společnosti Google k tomu, aby je anonymizovala. Teprve s těmito anonymizovaný cookies pracujeme my. Anonymizované cookies již nejsou osobními údaji. Samotný proces anonymizace, resp. předání k anonymizaci, je zpracováním osobních údajů, který činíme na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Co je soubor cookie?

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.
Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

K čemu se cookies používají?

Cookies slouží k několika účelům. Na našich stránkách používáme tyto cookies:

Technické cookies: Tyto soubory cookies jsou zcela nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Umožňují nám zajistit bezpečnost a efektivní zobrazování našich webových stránek.

Funkční cookies: Tyto soubory cookies pomáhají zlepšovat výkon a použitelnost našich webových stránek. Například nám mohou pomoci zjistit, zda váš prohlížeč umí spouštět malé programy webových stránek (takzvané „skripty“), které poskytují dodatečné funkce webových stránek, nebo nám umožňují zapamatovat si preference, které jste si nastavili. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našich stránek.

Analytické cookies: Analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu.

III: Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a jaký právní základ má toto zpracovávání?

Jakožto společnost se sídlem v České republice zpracováváme osobní údaje v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými národními předpisy.

 • Plnění našich smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluv, včetně činností předcházejících smluvním závazkům, a školicích činností. Pro více informací o účelu zpracovávání osobních údajů si prosím pročtěte příslušné komunikační materiály, smluvní dokumentaci a obchodní podmínky příslušných oddělení a dalších činností.
 • Ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.
  Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové zprávy.
  Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku.
 • Zpracování na základě zákonných ustanovení (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo v případě splnění úkolu ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR).

IV. Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat. Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vámi poskytnuté nebo upravené volitelné osobní údaje, které jste sami nesmazali dříve, budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby.

VI. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.
 • Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).
 • Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.
 • Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.
 • Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

VII. Jak zajistíme, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí?

Společnost Balák stroje Tišnov přijala technická a organizační opatření k zajištění ochrany získaných osobních údajů proti náhodné nebo záměrné neoprávněné manipulaci, ztrátě, zničení či přístupu neoprávněných osob.

Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme na základě nejnovějšího technologického vývoje.

VIII. Koho kontaktovat v případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů?

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů souvisejících se společností Balák stroje Tišnov nebo si přejete uplatnit svá práva jakožto subjektu údajů, kontaktujte prosím našeho pracovníka pro ochranu údajů e-mailem na adrese balak@balak-stroje.cz.